Search
View:
Results 1 - 10 of 432
Play
50-10-21_(ก.ฐ.)อวิชชากับวิชชาของพระโสดาบัน
21,581 KB
Media info
50-10-21_(ก.ฐ.)อวิชชากับวิชชาของพระโสดาบัน - ดาวน์โหลดที่ 4shared 50-10-21_(ก.ฐ.)อวิชชากับวิชชาของพระโสดาบัน เป็นไฟล์ที่จัดเก็บในแฟ้มและบริการใช้งานร่วมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายของ 4shared
File: 50-10-21_อวิชชา พ.โสดาบัน.mp3
Added: 4 years ago
 
Play
2548-04-23_19-01-เทศน์สอนวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยการจับลมหายใจ.mp3
13,799 KB
 
Play
2551-03-22_13-20-เทศน์เรื่องอานาปานุสสติกรรมฐาน_2.mp3
8,125 KB
 
Play
2551-08-16_13-18-เทศน์เรื่องการทำสมาธิ.mp3
5,629 KB
 
Play
2552-12-31_10-58-เทศน์เรื่องให้รู้ไว้เสมอว่าเราจะไม่ทำความชั่วตลอดชีวิต.mp3
22,330 KB
 
Play
2547-01-25_13-16-ฝึกมโนมยิทธิ-ฝึกวางอารมณ์, รักษาอารมณ์, เสวยอารมณ์.mp3
23,120 KB
 
Play
2548-09-18_18-45-เทศน์เรื่องของทั้งหลายไม่ใช่ของของเรา.mp3
20,682 KB
 
Play
2548-12-25_13-44-ฝึกมโนมยิทธิ-สอนวิธีฝึกมโนมยิทธิ.mp3
28,408 KB
 
Play
2548-09-18_12-51-ฝึกมโนมยิทธิสอนเรื่องความรู้ที่เกิดจากทิพย์จักขุญาณต่างจากการนึกเอาเอง.mp3
25,821 KB
 
Play
2547-02-22_18-52-เทศน์เรื่องวิธีทำใจให้สงบและการวัดผลของสมาธิ.mp3
5,217 KB
 
Searches related to เทศน์

All related searches

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 (432 Total)